Indhold

1. Samtalens forskellige formål
2. Den asymmetriske relation
3. Den oplyste leder
4. Personlige karrierebehov
5. MUS-samtalens praktik
6. Dokumentation
7. Frekvens

Når jeg samarbejder med Point of HR’s kunder om at etablere en HR-funktion i deres organisation, opstår spørgsmålet ofte: Skal et MUS-program være en integreret del af den nye HR-arkitektur?

Det nærliggende modspørgsmål er: Hvorfor ønsker I et MUS-program?

Nogle kunder tror, at det er overenskomstbestemt, at man skal gennemføre MUS-samtaler. Det er det ikke. De fleste overenskomster siger, at de medarbejdere, som er dækket af overenskomsten, har krav på en årlig lønsamtale, ikke en årlig MUS-samtale. Det er altså ikke på grund af overenskomstkrav, at man skal indføre en MUS-proces i virksomheden.

Men der kan være andre gode grunde.

1. Samtalens forskellige formål

Akronymet MUS står for medarbejderudviklingssamtale, og i realiteten bliver samtalen brugt meget forskelligt i virksomhederne.

Her er de mest almindelige formål:

Trivselssamtale: Lederen ønsker at stikke en finger i jorden og at få vished for, at medarbejderen trives, at opgaverne er ok og at samarbejdet med kollegerne glider.

Hygge og sladder: Lederen lægger op til, at der snakkes om gamle dage, eksisterende kunder eller hvad der sker ovre hos konkurrenterne.

Performanceevalueringssamtale: Lederen vurderer, måske på basis af et forud udfyldt skema, medarbejderens præstationer og adfærd på arbejdspladsen.

Formålsløs samtale: Lederen spørger ind til medarbejderens faglige og personlige udviklingsønsker, som de sammen noterer i et skema, der efterfølgende bliver arkiveret og aldrig taget frem igen.

Bortset fra den sidste type kan alle varianter have deres berettigelse.

En femte variant er MUS-samtalen:

MUS-samtale: Lederen præsenterer medarbejderen for organisationens og afdelingens mål for den kommende periode og sammen definerer lederen og medarbejderen et til to personlige udviklingsmål, som er i overensstemmelse med organisationens behov og medarbejderens ønsker og evner. Samtidig aftales den eller de konkrete initiativer, der skal tages, for at medarbejderen har så gode betingelser som muligt for at lykkes, ligesom det aftales, hvem af parterne, der gør hvad.

Når man holder MUS-samtaler på den sidste måde, skal man være klar over én meget afgørende faktor: MUS kræver ressourcer.

Udvikling af medarbejdere kræver penge og det kræver en arbejdsindsats. Det kan altså ikke nytte noget, at lederen sidder med 0 kroner på sit kompetenceudviklingsbudget og at afdelingen er så hårdt spændt op i drift, at man ikke kan afsætte ressourcer til eksempelvis mentoring, sidemandsoplæring, intern praktik, kursusdeltagelse og lignende.

Hvis det er tilfældet, skal man lade være med at bruge tid på at afholde MUS og i stedet bruge kræfterne på noget mere fornuftigt.

2. Den asymmetriske relation

MUS foregår altid i en asymmetrisk relation, hvor den ene part har mere magt end den anden.

Den kendsgerning skal man ikke forsøge at benægte eller undsige, da det vil virke utroværdigt og i værste fald give anledning til double-bind kommunikation, det vil sige en kommunikation, hvor der ikke er overensstemmelse mellem det, der siges, og det, der gælder.

Til gengæld udelukker den asymmetriske magtbalance ikke i sig selv, at samtalen foregår på en ordentlig og respektfuld måde, hvor medarbejderen oplever, at hun eller han bliver mødt åbent, nysgerrigt og undersøgende.

Til samtalen præsenterer lederen en strategi eller en række afdelingsmål, som er besluttet og ikke som sådan til forhandling, hvorefter lederen og medarbejderen sammen drøfter medarbejderens fremtidige bidrag til realiseringen af de givne mål.

Medarbejderens individuelle udvikling bør så vidt muligt lægge sig op ad den ønskede udvikling for organisationen, afdelingen eller teamet, men måden hvorpå dette skal foregå, er ikke afgjort på forhånd, det er noget, som i fællesskab undersøges og aftales under samtalen. Heri ligger medarbejderens indflydelse på egen faglig udvikling.

3. Den oplyste leder

Lad os antage, at der er tale om en tekniker, som er til MUS samtale med sin chef, produktionschefen. Produktionschefen ved, at store dele af produktionen skal automatiseres over de kommende år, hvilket stiller krav om nye kompetencer blandt personalet. Produktionschefen får i fremtiden brug for nogen, der kan overvåge et dashboard, nogen, som kan give maskinerne de rigtige kommandoer, når en ny type produktion skal igangsættes, nogen, som kan træne nye kolleger, og nogen, som kan planlægge arbejdet for hele gruppen.

Til MUS-samtalen fortæller produktionschefen derfor teknikeren, at produktionen skal automatiseres og spørger teknikeren, om det er noget, hun kan se sig selv i og i givet fald hvordan?

I en anden virksomhed inviterer økonomichefen sin debitorbogholder til MUS-samtale. Økonomichefen ved, at der er gjort en investering i et ERP system, som vil betyde, at mange af de opgaver, som bogholderen tidligere har håndteret mere eller mindre manuelt, vil forsvinde. Økonomichefen vil derfor slet ikke have brug for en debitorbogholder i fremtiden, men hun får til gengæld brug for en superbruger i det nye system, ligesom hun forventer, at controlling- og rapporteringsopgaverne vil stige.

Til MUS-samtalen fortæller økonomichefen debitorbogholderen om det nye system og spørger ham, om han har lyst til at påtage sig nye opgaver.

Disse to eksempler indebærer, at lederen er både oplyst og ærlig, og de har begge en indbygget risiko.

For ærligheden kan føre til, at medarbejderen siger nej tak og smutter i utide, før den nye teknologi er ordentligt implementeret. Der kan derfor opstå situationer, hvor lederen vil finde det vanskeligt både at handle i virksomhedens interesse og samtidig udvise ansvarlighed overfor medarbejderne.

Ærlighed er i nogle tilfælde en overvejelse i sig selv, men bør generelt tilstræbes. Ærlighed forudsætter dog, at lederen er oplyst, altså at lederen er klar over, hvor virksomheden er på vej hen. Hvis dette ikke er tilfældet, giver det ikke ret meget mening at drive en MUS-proces i det format, som er beskrevet her, da individuelle udviklingsmål altid bør synkroniseres med virksomhedens ambitioner og behov.

4. Personlige karrierebehov

Medarbejderen kan have personlige udviklingsønsker, som lederen ikke umiddelbart prioriterer, eksempelvis kan medarbejderen have et ønske om at gøre karriere helt uafhængigt af virksomhedens mål.

Personlige karriereønsker er noget, der hører hjemme i en MUS-samtale, ja, det er faktisk dumt ikke at tale åbent om det i de tilfælde, hvor det er et tema for medarbejderen.

I Danmark er der mange små virksomheder med mellem 25 og 100 ansatte, hvor det er vanskeligt at gøre karriere, før den, der for indeværende sidder på stolen, dratter ned. Her er fire muligheder, som lederen i den mindre virksomhed kan benytte, alt efter situationen:

 1. Lederen kan tilbyde mere krævende opgaver i det eksisterende job.
 2. Lederen kan tilbyde opgaver, der traditionelt hører til i andre funktioner.
 3. Lederen kan tilbyde en udviklingsplan, der med tiden vil gøre medarbejderen i stand til at skubbe den eksisterende stoleindehaver af pinden (inklusiv lederen selv).
 4. Lederen kan tilbyde en udviklingsplan, der gør medarbejderen i stand til til at søge job i andre virksomheder.

I større virksomheder er det normalt mindre problematisk at gøre karriere, hvis man har motivationen, disciplinen og evnerne. Her har lederen nemmere ved at imødekomme medarbejderes personlige karrieremål, om end lederen vil være nødt til at lægge bånd på egeninteresser, særligt hvis der er tale om en dygtig medarbejder, som lederen meget nødigt vil afstå.

For langt de fleste medarbejdere vil løbende dygtiggørelse indenfor deres fagområde og virksomhedens systemer imidlertid være alt rigeligt. Man skulle måske ikke tro det, når man scroller ned over sit feed på LinkedIn, men mange mennesker er ikke interesseret i at betale den pris, der er forbundet med at gøre karriere, mange mennesker ønsker bare at have et spændende job.

5. MUS-samtalens praktik

Det er ikke MUS-skemaet, der er det vigtigste til en MUS-samtale. Det vigtigste er, at lederen ved, hvor virksomheden og afdelingen skal hen og at han eller hun formår at oversætte den strategiske kurs til konkrete opgaver, adfærd og kompetencer.

Det næst vigtigste er, at lederen opfatter MUS som en vigtig, ledelsesmæssig opgave og derfor afsætter den tid og de økonomiske midler, som er nødvendige.

Til selve samtalen skal der derfor sættes god tid af, gerne et par timer, og afsluttes samtalen allerede efter en time, er det bare lækkert, at parterne vinder noget tid, de ikke havde regnet med.

Samtalen bør holdes et neutralt sted, i et mødelokale, på en café eller under en gåtur, og lederen må ikke signalere, at han har travlt eller hellere ville foretage sig noget andet.

Under den første del af samtalen præsenterer lederen sin plan for afdelingen og måske for medarbejderens arbejdsområde, hvis det er relevant. Medarbejderen får mulighed for at stille spørgsmål, så hun kan pejle sig ind på, hvordan hun bidrager bedst.

Herefter drøfter lederen og medarbejderen de mål, der skal være for medarbejderens faglige udvikling i den nærmeste fremtid og hvad, der skal til for at disse mål indfries. Sluttelig aftales det mellem parterne, hvem af dem, der har ansvaret for de forskellige elementer i aftalen.

Det kan for eksempel være aftalt, at medarbejderen skal øge sin viden om digital markedsføring. Parterne bliver enige om, at det dels skal ske gennem et to ugers praktikophold i en anden afdeling i virksomheden og dels gennem et online-kursus. De fordeler opgaverne imellem sig således, at lederen kontakter den anden afdelings leder og aftaler praktikopholdet, mens medarbejderen finder et til tre relevante online kurser, der imødekommer hendes og lederens krav. Til sidst aftaler de at mødes en uge senere for sammen at vælge det bedste kursus og for at lederen kan give en tilbagemelding på, hvornår praktikopholdet starter, hvem der bliver buddy og hvilket indhold, praktikken har.

6. Dokumentation

Hvis virksomheden ønsker, at der laves dokumentation på, at MUS-samtalen har fundet sted og på, hvad parterne har aftalt, kan det gøre meget enkelt:

Præmis: Direktionen har besluttet, at virksomheden intensiverer dens digitale tilstedeværelse på udvalgte medier og platforme og sideløbende afvikler al analog markedsføring.

Det er derfor aftalt mellem leder X og medarbejder Y, at Y skal dygtiggøre sig indenfor digital markedsføring. Metoden til dette er:

A) Praktikophold i afdeling z à to ugers varighed, som starter d. 1.8. og afsluttes d. 15.8.

B) Deltagelse i onlinekurset ”Succes med Google”, som afsluttes med en certificering. Kurset skal være fuldført senest d. 1.11.

Der er fastsat et møde mellem X og Y d. 15.11., hvor forløbet evalueres og hvor parterne sammen vurderer, om der er brug for yderligere initiativer.

7. Frekvens

Der skal holdes MUS-samtale, når der er brug for det. Der vil altid være brug for det, når virksomheden lægger ny strategi eller der på anden vis sker større forandringer, som berører mange i organisationen.

Om der går 3 måneder eller 3 år imellem, man er til MUS-samtale, er principielt ikke afgørende, det afgørende er, at der er noget at arbejde med for begge parter. Man skal ikke sidde der for at sidde der, man skal have de samtaler, der er nødvendige og fornuftige.

Initiativet til en MUS-samtale kan komme fra både leder og medarbejder. Det vil som oftest komme fra lederen, men også medarbejderen bør have ret til at indkalde til MUS. Når det er medarbejderen, der indkalder, vil samtalen i mange tilfælde have som tema, at medarbejderen har karrieremæssige ambitioner, som ikke indfries, hvilket enhver klog leder gerne vil vide.

I praksis vil de fleste virksomheder foretrække at afholde MUS-samtaler i en fast rytme, typisk en gang årligt. Årsagen til dette er, at man søger at undgå, at sløve, dårlige eller travle ledere undslår sig af de forkerte grunde (sløvhed, travlhed, dårlig ledelse), hvilket er helt fair, om end man ofte kunne ønske sig en mere smidig proces, som havde sit udspring i reelle behov.

Måske skal vi designe sådan en proces sammen?

Hvis du spørgsmål eller du har brug for rådgivning i forbindelse med udviklingen af din eget MUS-program  eller andre feedbackprocesser, er du meget velkommen til at kontakte Maya Drøschler hos Point of HR.

PointofHR Building an HR department

Når man leder en mindre eller mellemstor virksomhed på 50 til 500 ansatte, sker det, at man beslutter sig for at etablere en professionel HR-funktion. Men hvor skal man starte og hvilke opgaver skal placeres i den nye enhed?

Som uafhængig HR-rådgiver får jeg dette spørgsmål med jævne mellemrum og jeg har derfor besluttet at lave en miniguide, som kan besvare dette og andre spørgsmål, som typisk følger med.

1. Hvorfor en HR-funktion

Lad os starte med bevæggrunden, altså hvorfor en HR-funktion kommer på tale.

Erfaringsmæssigt er virksomheden vokset til et punkt, hvor det ikke længere giver mening, at ledere, som er ansat til at lede, uanset om det er på operationelt eller strategisk niveau, skal håndtere ansættelser, personaleretlige anliggender og udviklingsinitiativer på egen hånd.

Når en adm. direktør eller andre repræsentanter fra ledergruppen henvender sig til mig, skyldes det ofte, at de har observeret et eller flere af disse forhold: a) personaleprocesserne sejler/der er ingen struktur og systemer på plads, b) kvaliteten af beslutninger i forbindelse med rekruttering, konflikter, fravær, forfremmelse, udviklingstilbud, omsorg m.m. er for svingende og/eller c) der savnes en mere strategisk tilgang til organisation og ansatte, som matcher de forretningsmæssige mål.

Spørgsmålet om, hvorfor man ønsker en professionel HR-funktion bør besvares, før man går i gang med at etablere den. Ønsker man højere effektivitet, større kvalitet, et bedre omdømme, aflastning af lederne, øget grad af compliance, centralisering af processer (stordrift), et genkendeligt og attraktivt arbejdsgiverbrand eller en funktion, som evner at fungere som strategisk makker på linje med økonomichef/direktør, marketingchef/direktør og så videre?

Man kan ikke bare sige, ”vi skal have noget HR”, for hvad er det? Organisationens udækkede behov bør derfor identificeres ret nøjagtigt, ligesom det bør beskrives, hvordan den kommende HR-funktion forventes at imødekomme disse behov. HR er ikke nogen magisk pille, HR er for den menneskelige organisation, hvad økonomiafdelingen er for monitorering af pengestrømme, analyse af nøgletal og rapportering. Begge discipliner beriger kernedriften i kraft af deres faglige ståsted og viden, men ligesom der er forskel på regnskab, controlling og finans, er der forskel på HR i 1., 2. og 3. grad.

Derfor skal man, allerede inden man går i gang, have en forestilling om, hvor langt man vil gå. Man skal ikke have en færdig plan i denne fase, men man skal have en ambition med HR-området, som er tydelig, og man skal have et begreb om, hvilken type værditilførsel, man forventer. Det er en god idé at involvere alle niveauer i organisationen i forbindelse med afklaring af behov og forventninger til den kommende HR-funktion, da denne kommer til at være eksponeret mod hele organisationen. At HR ikke kommer til at tilfredsstille alles behov og ønsker er sandsynligt, men det er alligevel klogt at få disse behov og ønsker på bordet allerede fra starten, sådan at de kan prioriteres og adresseres åbent.

2. Hvem skal drive processen

Uanset om man vælger at bruge en uafhængig rådgiver eller ej, kræver processen allokering af og investering i interne ressourcer. At etablere en HR-funktion kan ikke udelukkende ske gennem eksterne partnere, heller ikke selv om man efterfølgende vælger at outsource hele eller dele af driften af sin HR-funktion. Følgende scenarier er derfor de mest oplagte:

 • Ekstern partner i samarbejde med CEO eller anden repræsentant for ledelsen definerer hvilken form, den kommende HR-funktion skal have, og hvilken rolle og opgaver, den skal varetage. Den eksterne partner bygger arkitekturen i samarbejde med en eller flere internt udpegede medarbejdere, som trænes undervejs i byggeprocessen for sidenhen at overtage driften af HR-afdelingen.
 • Samme som ovenfor, men i stedet for at vælge eksisterende medarbejdere til opgaven, rekrutterer man HR-holdet udenfor organisationen, når strukturen er ved at være på plads, da det sjældent er de samme profiler, som både udvikler/bygger og drifter/processerer.
 • Ekstern partner i samarbejde med allerede eksisterende HR-chef/HR-team definerer og implementerer den nye HR-arkitektur. Er denne mulighed i spil, er det fordi, man allerede har en HR-funktion på plads, men har et stærkt ønske om at hæve barren (løfte fra 1. til 2. grad eller fra 2. til 3. grad).
 • Ingen ekstern partner, det interne HR-team driver selv processen eller man ansætter nogle nye profiler til at gøre det.

Men dette er kun begyndelsen, for etableringen af en HR-funktion kræver også en del af organisationen, som både skal stå til rådighed med informationer og viden, og som samtidig skal vænne sig til, at der bliver vendt op og ned på hidtidige rutiner. Opbygningen af en HR-funktion er en forandringsproces, som kommer til at berøre hele organisationen og også belaste organisationen undervejs i opbygningsfasen. Hvis ikke man er med på det, skal man lade være med at gå i gang, ligesom man skal lade være med at købe et nyt device, hvis ikke man orker den belastning, der følger med, når man skal sætte sig ind i, hvordan det fungerer.

Derfor, og dette kan ikke understreges nok, skal man være indstillet på, at det kræver flid, fedt og tårer at bygge en HR-funktion fra bunden, og da der er tale om en forandringsproces, vil der opstå en million hindringer og set backs undervejs, folk, der føler sig truet, nogen, der vil modarbejde projektet og så videre, men der vil være ligeså mange – hvis ikke flere – succeser, positive tilbagemeldinger og folk, der glæder sig over, at der kommer lidt mere struktur og styring af basale processer – måske endda ledsaget af øget overblik og beslutningstransparens.

3. Hvordan griber man det an

Uanset om man gider have en formel HR-funktion eller ej, er den nye persondataforordning (GDPR) ikke til at komme udenom. Det er således ikke i orden at have informationer, der kan henføres til personer, liggende at flyde rundt omkring i virksomheden; MUS-skemaer i skuffer, ansøgninger i Outlook-mapper, ansættelseskontrakter i ringbind, advarsler i charteks på skrivebordet, e-mailkorrespondance mellem ledere om navngivne medarbejdere og resultaterne af personlighedstests, man har glemt at makulere.

Hvis situationen i virksomheden minder om ovenstående, er det dér, man starter. Alle persondata skal indsamles og sikres, ingen persondata bør ligge decentralt hos individuelle ledere. Der gælder mange andre krav til indsamling, opbevaring og håndtering af medarbejderdata, blandt andet at man beskriver, hvorfor man opbevarer data, hvor længe, man har tænkt sig at gøre det og hvordan man sikrer data mod uvedkommendes adgang til dem.

Når arbejdet med at indsamle alle data, informationer og filer om medarbejdere (og andre interessenter, eksempelvis kandidater til virksomhedens jobs) er fuldført, skal denne information systematiseres og kategoriseres. Man skulle måske ikke tro, at dette arbejde er særlig vigtigt eller særlig værdifuldt, men det er det, for rene, valide data udgør grundlaget for de beslutninger, der sidenhen skal træffes. Det er samtidig vigtigt, at der opereres med en datastruktur, der kan rumme mange variationer og som løbende kan tilpasses. Strukturen skal altså på én gang være rigid og fleksibel. Det er en balancegang, som går igen i eksempelvis strategiarbejde, hvor en række forholdsvis ufravigelige principper ofte lægges til grund samtidig med, at metoderne til at imødekomme disse principper varierer.

Når data er indsamlet, kategoriseret og sikret, er det tid til en time out. Min anbefaling er, at de vigtigste interessenter til den kommende HR-funktion på dette tidspunkt samles for mere detaljeret at beskrive de områder, hvor HR vil have størst effekt på virksomhedens mål, herunder forholdet til kunder, slutbrugere, leverandører og konkurrenter, samt i hvilket omfang og hvordan HR-funktionen vil påvirke virksomhedens fremtidige konkurrenceevne. Effekten af HR’s bidrag vil ofte være indirekte, men de dygtigste strateger kan nemt oversætte denne indirekte effekt til konkret værdi.

Der findes ingen generisk opskrift på, hvordan HR-funktionen får maksimal effekt på forretningsskabelsen, det handler i bund og grund om at formulere en HR-strategi, som skaber en konkurrencemæssig fordel for den specifikke virksomhed. Delelementer i strategien kan være almindelige eller generiske, men kombinationen af elementer og deres forbundethed med forretningsstrategien skal være one of a kind. En HR-strategi, som ligner alle andre HR-strategier, er ikke en HR-strategi, det er et skoleskema.

HR-strategien bidrager til at guide den videre proces: hvilken rolle skal HR-funktionen spille i organisationen og hvilke opgaver, skal der især være fokus på i begyndelsen og på lidt længere sigt?

4. Hvilke opgaver skal HR-funktionen løse

Hvad laver en HR-funktion typisk? Man kan ikke se bort fra compliance-området, selv om det måske ikke virker specielt sexy. GDPR er allerede blevet nævnt, og hertil kommer basal ansættelsesret og overenskomstviden. Der er ikke noget mere drænende for en organisation, økonomisk og ressourcemæssigt, end at få den ene fagforeningssag efter den anden på halsen, fordi de ansatte ledere (af gode grunde) ikke har ret meget forstand på jura. Udover dette kan mange personalesager skade virksomhedens omdømme, også blandt kunderne, og skabe flere illoyale medarbejdere end nødvendigt er. Det er derfor altid klogt at få styr på compliance-området som noget af det første.

Dernæst kan en professionel HR-funktion sikre et højt niveau i en række processer som talenttiltrækning, rekruttering, onboarding, kompetenceudvikling, karriereplanlægning, afskedigelse & outplacement, ligesom HR-funktionen kan bidrage til at påvirke kulturen gennem blandt andet design af belønningssystemerne (løn, bonus & goder, forfremmelse, performanceparametre), kommunikation (ekstern og intern branding af arbejdspladsen, tilstedeværelse på interne og eksterne kommunikationsplatforme) samt den fysiske indretning af arbejdspladsen (storrumskontorer, enkeltpersonskontorer, stillezoner, styrkelse af særligt vigtige samarbejdsrelationer gennem fysisk nærhed).

Endelig, og det er måske den professionelle HR-funktions vigtigste bidrag, kvalificerer HR de ledelsesbeslutninger, der angår den menneskelige organisation. En professionel HR-funktion tænker kritisk, udfordrer, argumenterer og siger somme tider stop, ikke på grund af compliance og ordenspoliti, men fordi HR-funktionen har en særlig, faglig viden, som øger kvaliteten af beslutningerne.

Et par gode råd

Spis elefanten i små bidder og tillad, at der holdes mange rejsegilder undervejs: når fundamentet er støbt; når væggene er rejst; når taget er lagt.

Hav tålmodighed. Afhængig af virksomhedens størrelse kan man i de fleste tilfælde få noget fornuftigt op at stå på ganske kort tid – mellem et par måneder og et halvt års tid – men regn med, at det tager minimum et par år, før det hele kører på skinner (og så kan man starte forfra med at aflive, forbedre og udvikle nye processer).

Don’t be evil, vær sød. Ja, der kommer meget mærkeligt materiale frem i processen, men læg mærke til, at det kludetæppe af underlige titler, tillæg, vurderinger og fornemmelser, man møder undervejs, sandsynligvis er skabt over en længere periode og af mange forskellige beslutningstagere. Der er med andre ord tale om kultur.

Betragt processen som iterativ fremfor lineær, der vil uafladeligt være genbesøg til tidligere faser, omprioritering, kursændring og justering af tidligere trufne beslutninger. Fortvivl ej, det gør den samlede arkitektur langt stærkere i det lange løb.

Lad organisationen absorbere den læring, der opstår undervejs, og brug erfaringen i andre organisatoriske forandringsprocesser.

Skab horisontal integration. De forskellige elementer og processer skal alle være indbyrdes integreret og i trit. Det nytter ikke noget at have en opfattelse af talent, som afviger fra den måde, man rekrutterer eller belønner på, ligesom den viden, der opstår indenfor én proces skal kunne flyde frit til de øvrige.

Skab vertikal integration til forretningsstrategien. Dette er ofte svært i en helt ny HR-funktion, men er et vigtigt pejlemærke for fremtiden, i al fald hvis det forventes, at HR skal være værdiproducerende. HR som værdiproducent sker for alvor gennem vertikal integration.

Du kan læse mere om HR strategi her og her. Hvis du er interesseret i teamudvikling, talenttiltrækning eller fremtidens HR-funktion, herunder de workshopforløb, jeg tilbyder, er du også velkommen til at fordybe dig yderligere.

Endelig er du velkommen til at kontakte mig på mayadroeschler@pointofhr.com, hvis du har brug for en sparringsmakker til opbygning af din egen HR-funktion, ligesom du altid kan kigge forbi på LinkedIn, Point of HR’s Facebookside eller Twitter.

Strategy Point of HR -

Hvad handler en strategi om? Den handler om at skabe en konkurrencemæssig fordel.

Hvordan gør man det? Ved at træffe en række bevidste valg, der hviler på nogle antagelser om fremtiden, og ved konsekvent og vedholdende at forfølge de valg.

Hvis ikke man tør eller ikke evner at foretage valg, som i sagens natur er usikre, da man ikke med sikkerhed kan vide alt om fremtiden, må man affinde sig med rollen som offer for omstændighederne, en passiv starut i en storm af påvirkninger.

Det ønsker de færreste, og derfor har de fleste virksomheder en strategi, som kan være mere eller mindre ekspliciteret, mere eller mindre fast i kødet. Jo mere konkret og specifik en strategi er, desto mere sårbar bliver også den for uforudsete påvirkninger og hændelser; desto mere abstrakt og flydende, den er, desto mere uanvendelig bliver den i praksis.

De bedste strategier tåler derfor den indbyggede dobbelthed, at de på én gang er forholdsvis rigide, hvad angår principper og mål, og samtidig fleksible, hvad angår metoder og midler.

Undgå eller opnå

Der er ét forhold, som ikke er til at komme udenom: en strategi skal eksekveres. Den realiserer sig ikke af sig selv, men virkeliggøres og udmøntes af en organisation. Her kommer HR strategien ind i billedet, ikke som et separat, løsrevet fænomen, men som en integreret komponent i forretningsstrategien.

Nogle organisatoriske mål er forholdsvis generiske; at man ønsker at undgå for høj personaleomsætning; at man ønsker at undgå for højt sygefravær; og at man ønsker at undgå for mange konflikter med fagforeninger. Alle disse, og andre lignende, mål er oplagte at forfølge, da de – uindfriet – tapper organisationen for energi. Men mål som disse udgør kun det solide bundniveau under de forretningsmæssige ambitioner, mål som disse udtrykker blot det, man gerne vil undgå, og ikke det, man gerne vil opnå.

Alle virksomheder ønsker en sund drift, høj omsætning, stor indtjening og tilfredse kunder. Intet af dette er særligt, det særlige er, hvordan man opnår det.

Og det gør man ikke alene ved at have et lavt sygefravær eller få konflikter (selvom det hjælper), ligesom et cool produkt heller ikke er nok i sig selv. Inderst inde ved de fleste ledere godt, at der er nogen, der skal designe produktet, fremstille det, markedsføre det, sælge det, distribuere det og så videre. Produktet hopper ikke ned i kundernes indkøbskurv af sig selv. Og hvis man er ansat i en non-profit, er det på samme måde indlysende, at de ydelser, man tilbyder, ikke på forunderlig vis materialiserer sig af sig selv, men skabes af medarbejderne.

Delsystemer

Det, man kan opnå med en integreret HR strategi, er merværdi. Ikke ved at presse og piske medarbejderne mere, men ved at lade den visdom synke ind, at medarbejdere, der oplever konsistens, sammenhæng og fornuft i de organisatoriske rutiner og mellem de forskellige organisatoriske delsystemer, er mere produktive. En af de mest iøjnefaldende kilder til stagnerende produktivitet er uoverensstemmelser mellem mål, processer, strukturer og ledelseshandlinger og en af de hyppigste årsager til faldende produktivitet er de barrierer, organisationen selv skaber, gennem en overflod af ad hoc løsninger og uigennemtænkte designs.

HR aftrykket i forretningsstrategien er sammenbindingen af delsystemer. Denne øvelse er overordentlig vanskelig for konkurrenter at kopiere og bliver derfor en væsentlig differentieringsfaktor. En indbygget HR strategi skaber kongruens, momentum og harmoni mellem systemer, som ellers kan have en tendens til at producere uovervindelige selvmodsigelser (eksempelvis: man giver teamet en opgave, men belønner individet; der prædikes om en fælles talentkultur, men man tillader, at hver leder holder på sine egne talenter; der investeres kraftigt i medarbejderuddannelse, men når virksomheden presses i markedet, fyrer man medarbejderne).

Når man taler om ledelse af organisationer, er typisk fire delsystemer i spil:

HR strategi Point of HR

Delvist adopteret fra Paul Kearns: ”HR Strategy, Creating Business Strategy with Human Capital”, 2010.

Personaleadministration håndterer kontrakter og jobbeskrivelser, aftaler om løn og vilkår, forhandlinger med fagforeninger, overvågning af sygefravær m.m.

Den direkte ledelse sørger for, at medarbejderne løser de opgaver, de bliver sat til.

Topledelsen beslutter sammen med bestyrelsen organisationens strategiske retning.

Human Resource Management introducerer processer til at øge den enkeltes performance gennem eksempelvis træningsprogrammer, performancevurderinger og karriereplaner.

Hvis HRM aktiviteterne udføres i fraværet af en HR strategi, tilfører de meget lille værdi. Mange lederudviklingsprogrammer, talentprogrammer og performance/MUS processer har ingen eller en meget begrænset effekt for den overordnede organisatoriske performance. Årsagen er, at der ikke findes en eksplicit ramme for- og et tydeligt formål med aktiviteterne. Årsagen er, at der ikke er formuleret en samlet ambition for HR aktiviteterne og deres forventede bidrag til virksomhedens strategiske mål.

Organisatorisk modenhed

Ifølge den kendte strategiekspert Paul Kearns er graden af ’HR modenhed’ direkte proportionel med graden af organisatorisk modenhed og illustreres bedst ved denne oversigt (bemærk at de første evolutionære niveauer starter i minus):

Modenhedsniveau Organisatoriske indikatorer
Niveau -2 Man ejer slaver.
Niveau -1 ’Medarbejderrettigheder, hvilke medarbejderrettigheder?’
Niveau 0 Der finder ikke nogen bevidst håndtering af personaleadministrative opgaver sted.

Ansvaret for vilkår og kontraktuelle forhold ligger hos linjelederne.

Lav grad af beslutningstagning under topniveau.

Command and control nærer en pegen fingre kultur.

Intuitiv mavefornemmelse foretrækkes fremfor systematiske og underbyggede beslutningsgrundlag.

Niveau 1 Lovmæssige krav anerkendes.

Basale, personaleadministrative opgaver udføres, dvs. lønadministration og annoncering af ledige jobs, men der er stadig ingen professionel tilgang til opgaven.

Niveau 2 Personaleadministrationen professionaliseres, hvilket betyder, at linjeledelsen må acceptere at tage imod råd.

Der holdes MUS/performance samtaler, men på en overfladisk og uengageret måde.

Træning og udvikling er op til de enkelte ledere, men personaleafdelingen leverer til nød en generisk menu af programmer og kurser.

Ikke evidensbaseret, men følger ukritisk det, man anser for at være best practice.

Niveau 3 Der indføres HR systemer og mere og mere professionelle people management metoder begynder at dukke op, eksempelvis implementeres grundigere vurderingsmetoder i forbindelse med rekruttering.

Forholdet mellem HR og linjeledelse bliver mere integreret.

MUS samtaler begynder at glide over i et performance management system.

Værdien af generiske løsninger anfægtes og man begynder at efterspørge evidens.

Simple evalueringssystemer implementeres, eksempelvis begynder man at måle effekten af kompetenceudvikling.

Niveau 4 HR arbejder proaktivt og tæt sammen med linjelederne og hjælper med at forudse og afbøde fremtidige problemer.

Performance Management systemer begynder at indeholde klare forretningsmål.

Underperformance accepteres ikke og håndteres effektivt.

Skræddersyede løsninger begynder at erstatte generiske ’på-hylden’ løsninger.

Niveau 5 Individuelle ansvarsområder erstattes af team- og projekt-ansvarsområder i takt med, at man begynder at forstå værdikæden i dybden.

Præstationsmålinger forvandler sig til et værdimålingssystem.

Referenceforholdene er tydelige, men samtidig blomstrer en smidighed i strukturerne med fokus på værdiskabelse.

Organisationen rekonstrueres med de kerneprocesser i fokus, som maksimerer kundetilfredsheden.

’Træning og udvikling’ erstattes med et klart begreb om anvendt læring.

Niveau 6 Alle aktiviteter i organisationen er direkte afledt af strategiske mål.

Alle medarbejdere ejer de strategiske mål.

Alle medarbejdere er i stand til at forklare, hvordan han eller hun bidrager til værdiskabelsen.

Kulturen holder ikke innovationen tilbage, man er for længst holdt med at pege fingre.

’Initiativ’ tilgangen til forbedringer er afløst af systematiske og dynamiske forbedringssystemer.

Der hersker fuldkommen tillid mellem arbejdsgiver og ansatte.

Adopteret fra Paul Kearns: ”HR Strategy, Creating Business Strategy with Human Capital”, 2010.

I 2005 undersøgte et hold islandske forskere modenhedsniveauet i 118 organisationer og omkring 65% af disse befandt sig på niveau 1, mens 27% befandt sig på niveau 2.

Måske har disse tal ændret sig i de forgange år, men der er formentlig stadig et kolossalt stort forbedringspotentiale til stede, en ret god chance for at skille sig ud og skabe en konkurrencemæssig fordel, alene i kraft af sin organisation.

Kroner og ører?

Penge Point of HR

En HR strategi, som er integreret i forretningsstrategien, er ikke pjat, det er sund, økonomisk fornuft. Drænet på pengekassen, som skyldes en manglende strategisk retning for organisationen og menneskene i den, er ofte usynlig på grund af de regnskabsprincipper, der bruges rundt omkring, men lyt lige til denne samtale:

Adm. direktør: Hvordan vises virksomhedens investering i menneskelig kapital i resultatopgørelsen?

Finansdirektør: Den figurerer som lønninger under faste omkostninger.

Adm. direktør: Hvordan bliver afkastet af den investering beregnet?

Finansdirektør: Det gør det ikke.

Adm. direktør: Hvis vi øger værdien af den menneskelige kapital med 1% – f.eks. øger produktiviteten med 1% – hvad vil det så betyde for resultatet før skat (eller antal patienter behandlet eller kunder serviceret, hvis der er tale om en non-profit)?

Finansdirektør: Det vil betyde en reduktion af den samlede lønomkostning med mindst 1% og en tilsvarende effekt på indtjeningen.

Adm. direktør: Hvordan vil det fremgå af indtægts- og tabskontoen?

Finansdirektør: Det vil optræde som en reduceret omkostning, vi opgør ikke produktivitet.

Adm. direktør: Er du tilfreds med den regnskabspraksis?

Finansdirektør: Øh, det kunne måske godt blive lidt skarpere?

Vi prøver igen: denne gang med at opnå noget (produktivitet og merværdi) fremfor blot at undgå noget (omkostninger). En integreret HR strategi vil bidrage til det.

Og hvis du behøver hjælp undervejs, er du velkommen til at kontakte Point of HR: mayadroeschler@pointofhr.com.

Denne model viser jeg ofte på mine workshops. Budskabet er, at vi bliver trænet i det blå område gennem hele vores skolegang og uddannelsesforløb og retfærdigvis er det også det blå område, vi anerkendes for at bemestre, når der uddeles karakterer i skolen. Belønningen falder, når vi giver de rigtige svar på lærerens spørgsmål og kan huske og gengive stoffet korrekt.

Kompliceret og kompleks - Point of HR

Når vi kommer ud i arbejdslivet er det også det blå område, vi bliver værdsat for at beherske.

På arbejdspladsen belønnes vi for at drifte beskrevne processer; vi belønnes for at kalkulere et facit og løse opgaverne korrekt; vi belønnes for at forudsige og håndtere lineære udviklingsprocesser med ingen eller få ubekendte; og vi belønnes i det hele taget for at være dygtige til at tilpasse os de givne betingelser.

KOMPLICERET

Men de seneste par år er det gået op for mange af os, at det blå område samtidig er det område, hvor vi mennesker er mest konkurrenceudsat. Det er her, maskinkraft, algoritmer og kunstig intelligens viser sig at være os mennesker langt overlegne.

Allerede i dag løses alt, hvad der kan beskrives entydigt og ud fra et specifikt sæt parametre:

 • bedre
 • mere præcist
 • og mere kosteffektivt

af software end af mennesker.

Og selvom det måske virker skræmmende, er det faktisk godt; er det faktisk noget, vi skal være glade for.

For det betyder, at vi slipper for meget af det maskinelle arbejde, der hidtil har udgjort en stor del af vores jobs, det betyder, at vi slipper for rutinearbejde, tasteopgaver, administrativt arbejde, registreringsopgaver og andre, lignende dræbere.

De repetitive, maskinelle opgaver er på vej til at blive overtaget af software og frikøber til gengæld os mennesker til at dygtiggøre os i det røde område. Det røde område er ligesom det blå en stor del af den menneskelige virkelighed, men har længe været nedprioriteret, ja, næsten fortrængt.

Ikke af ond vilje eller dårlige intentioner, men fordi det røde område er mere besværligt at navigere i.

KOMPLEKSITET

Lidt forenklet sagt er det blå udtryk for organisationsdiagrammet, procesbeskrivelserne, jobinstrukserne og procedurerne, mens det røde repræsenterer de uformelle netværk og subkulturer, den konkrete adfærd og de menneskelige relationer og ikke mindst: den ukonventionelle idégenerering, der finder sted i små, upåagtede organisationslommer, som formår at unddrage sig det blås overvågning og kontrol.

Det røde område omfatter særlige, menneskelige færdigheder og egenskaber som relationsskabelse, formidling, kreativitet, empati, idéer, innovation, intuition, overraskende forbindelser, tværfaglighed og beslutninger med mange ubekendte.

I det røde område kommer algoritmen til kort, i det røde område skal vi opbygge fremtidens kompetencer.

HVAD SKAL DU ARBEJDE MED I FREMTIDEN?

Det røde er der ikke uden det blå og det blå er der ikke uden det røde. Der er altså ikke tale om et opgør med det rationelt-lineære paradigme her, men snarere om en lettere forskydning af fokus, som er nødvendigt, hvis vi mennesker ønsker at bidrage relevant og dygtigt på fremtidens arbejdspladser.

Point of HR tilbyder forløbet Hvad skal du arbejde med i fremtiden?, som henvender sig til alle, der ønsker at blive klogere på fremtidens organisationer og deres egne fremtidige muligheder. Sammen udforsker vi trends i omverden og samfund, opstiller scenarier for forskellige organisationstyper og forretningsmodeller og formulerer de kompetencer, der er nødvendige for at lykkes på morgendagens arbejdspladser.

Forløbet henvender sig især til netværksgrupper, arbejdsgiverforeninger og fagforeninger, hvor mange med samme faglige baggrund mødes, men der kan også være tale om virksomheder, som ønsker at give en  bestemt afdeling eller en specifik faggruppe et godt og relevant afsæt for deres fremtidige kompetenceudvikling og dermed deres eget fremtidige værdibidrag i organisationen.

Forløbet består af i alt seks workshops af hver 3 timers varighed og forudsætter stor deltagerinvolvering for at maksimere læringseffekten. Det forventede udbytte er en generelt skærpet bevidsthed om de muligheder, fremtiden bringer, i kombination med en konkret og praksisnær kobling til deltagernes eget fagområde. Særligt deltagere, som arbejder indenfor områder med stort automatiseringspotentiale eller med andre, store omvæltninger i sigte, vil få glæde af forløbet.

Kontakt mig på mayadroeschler@pointofhr.com, hvis du vil høre mere om forløbet Hvad skal du arbejde med i fremtiden?

burning question

 

Virksomheder har forskellige forretningsmodeller, forskellige kulturer og forskellige mennesker i organisationen. Men der er alligevel noget, der går på tværs:

10 brændende spørgsmål, som næste alle ledere fra tid til anden stiller sig selv, 10 brændende spørgsmål, jeg næsten altid møder i en eller anden variant, når jeg træder ind i en organisation.

Her er de sidste fem spørgsmål. De første fem kan du læse her.

(6) Hvorfor er mine medarbejdere så besværlige?

Det kan der også være mange årsager til. Den mest almindelige årsag er, at de er mennesker, og mennesker er født besværlige. Mennesker er irrationelle, uforudsigelige og fulde af følelser. Det vil sige, at når du designer din fine organisation med processer, kommandoveje, afdelinger, mødetider og jobbeskrivelser, så laver du en konstruktion, som mennesker vil gøre alt, hvad de kan for at tilpasse sig, men som de færreste vil lykkes med hundrede procent. Det skyldes, at hvert menneske har sin egen kode.

Din idealorganisation forudsætter, at din kode overskriver deres, og selvom de fleste accepterer deres arbejdsgivers kode og også giver den en ret høj status i deres indre kodenomenklatur, så kan de ikke se helt bort fra deres egen. Det er menneskeligt umuligt.

Derfor skaber mennesker subkulturer, de vælger uformelle ledere, de forelsker sig i nogen, de ikke må, og de melder sig syge, selvom de bare har lidt ondt i sjælen og det ikke burde være nogen gyldig grund til at blive hjemme. Hvis du har medarbejdere, hvis individuelle kode fylder for meget, er der kun én ting at gøre, konfronter forholdet. Det er alligevel det, alle venter på.

(7) Hvorfor går medarbejderne hjem klokken fire, når der stadig er masser af arbejde?

Det er en klassisk kilde til irritation for mange ledere. Enten har medarbejderne (se punkt (6)) et kodefragment, der byder dem at hente deres børn, gå tur med deres hund eller mødes med en ven, eller også har de siden klokken var 8:02 ventet på, at den skulle blive 16:01.

Det første er hinsides din kontrol, det skal du ikke undre dig over eller blande dig i, heller ikke selvom du aldrig selv har hentet børn eller haft nogen venner. Det andet, derimod, er noget, du bestemt skal undersøge nærmere og også blande dig i. Særligt, hvis der er mange, der har det sådan.

I disse år tales der meget om loyalitet og engagement og passion for organisationen og organisationens grande formål. Glem lige det et øjeblik. Det her handler om engagement i opgaven, i kollegerne og i kunden. Særligt de nære ting får os til at blive efter fire, og når de nære ting ikke betyder nok, daffer vi af.

Det mest sandsynlige er derfor, at medarbejderne skrider 16:02, fordi opgaven, kollegerne eller kunderne ikke rigtigt får dem op at ringe, og det positive er, at det kan du gøre noget ved. Enten ved at udvikle rammer, hvor fællesskab og sociale værdier får mere plads, eller ved at give folk opgaver, som ikke keder dem til døde.

(8) Hvorfor ansætter jeg ind imellem de forkerte mennesker?

Det kan der være mange årsager til. Den mest oplagte er, at du ansætter ud fra kriterier, der ikke tjener din sag. Du tror måske, at en kommende leder skal være en brøleabe, en kommende kundeservicemedarbejder skal være nice og en kommende controller skal være indadvendt og nørdet. Eller også skal de bare alle sammen være ligesom dig.

Har du undersøgt det? Har du undersøgt, hvem dine bedste folk er og hvordan de agerer? Har du undersøgt, om kunderne faktisk elsker hende den bryske Lone nede fra kundeservice, fordi hun er dygtig og kan svare på deres spørgsmål? Har du undersøgt, om der er nogle ulemper ved, at alle ligner dig? Har du undersøgt om en specifik brancheerfaring betyder noget?

I de fleste tilfælde betyder eksempelvis brancheerfaring langt mindre for jobperformance, end de fleste af os tror. Og det samme gælder mange af de stereotypiske forestillinger vi ellers har om, hvordan en sælger, en bogholder eller en cykelsmed ’er’.

Husk på, at du for det meste får hvad du beder om, så for at få besvaret spørgsmålet, er det en god idé at starte med at spørge dig selv, om det, du beder om, også er det, du har brug for.

(9) Hvorfor gør mine medarbejdere ikke, hvad jeg beder dem om?

Som regel har de ikke forstået, hvad det er, du gerne vil have dem til at gøre. Er de dumme? tænker du måske, men det skal du lade være med, for den, der afleverer et budskab har altid større ansvar for at modtageren forstår pointen, end modtageren selv har. Afsenderen har som regel også en større interesse i, at budskabet forstås rigtigt, så på den måde passer alting sammen. Det er dig, der har ansvaret for at gøre dine ønsker tydelige.

Og tillad mig at spørge: er du altid hundrede procent klar over, hvad det er, du vil have, medarbejderne skal gøre, eller har du bare en idé om det? Det er i orden kun at have en idé og eventuelt videreudvikle idéen sammen med medarbejderne, men kommer du med en eller andet halvkvædet vise, som i øvrigt ikke er til diskussion, eller noget, som kun er indlysende for dig, så gør dig selv den tjeneste at spørge, om de er med.

Medarbejderne er ikke tankelæsere, du kan ikke forvente, at de sidder og hænger ud på en eller anden sti inde i dine hjerne. Denne fejlslutning er årsagen til 90 procent af alle tilfælde, hvor folk ikke gør, hvad du beder dem om.

De sidste 10 procent er der andre årsager til.

(10) Hvorfor er min egen chef så dum?

Dette er det største spørgsmål af alle og derfor er der også lavet så meget forskning, skrevet så mange bøger og holdt så mange workshops om lige netop det emne.

Alle chefer repræsenterer først og fremmest et system og de er som hovedregel ansat til at varetage systemets interesser. Det kan være et eller andet konkret, de nidkært vogter over for at opretholde systemet, for eksempel dine komme-gå tider eller din korrekte anvendelse af et bestemt program, men det kan også være mere abstrakt systemvedligehold som sikring af, at du sådan i det hele taget opfører dig i overensstemmelse med et bestemt kodeks.

Det, din chef, løbende forsøger, er at reducere et komplekst system til et, der kun er kompliceret, og hver gang hun gør det, ignorerer hun, bevidst eller ubevidst, væsentlig information. En Tesla er kompliceret, en sydamerikansk jungle er kompleks. En organisation er typisk designet som en Tesla, men ligeså snart man bevæger sig fra landkortet til territoriet, bliver den til en jungle.

Mange chefer har, af gode grunde, svært ved at navigere i det dilemma, og jeg vil vædde med, at i de tilfælde, hvor du synes, din chef træffer en stinkende dårlig beslutning, så er der stor sandsynlighed for, at hun holdt sig til landkortet og ignorerede territoriet.

Din chef er ikke dummere end alle andre, og hvad ville du egentlig selv vælge? En Tesla eller en overlevelsestur gennem en sydamerikansk jungle?

NB: det sidste spørgsmål behøver du ikke svare på, særligt ikke hvis du valgte junglen.

***

Du er velkommen til at kontakte Point of HR hvis du har brug for en makker til at løse disse fem, de foregående fem eller andre brændende spørgsmål:

pointofhr@mayadroeschler.com
+45 22 71 03 80

burning question

 

Virksomheder har forskellige forretningsmodeller, forskellige kulturer og forskellige mennesker i organisationen. Men der er alligevel noget, der går på tværs:

10 brændende spørgsmål, som næste alle ledere fra tid til anden stiller sig selv, 10 brændende spørgsmål, jeg næsten altid møder i en eller anden variant, når jeg træder ind i en organisation.

Her er de første fem.

(1) Hvorfor skal jeg deltage i møder, hvor min tilstedeværelse ikke er nødvendig?

Regel nummer 1 i enhver organisation: jo flere møder, man deltager i, desto vigtigere er man. Oh ve, oh skræk, hvis man møder ind mandag morgen og kun har tre møder booket i løbet af ugen. For at fylde ud lægger man blokke med uigennemskuelige titler i emnefeltet ind, så eventuelle stalkers kan forsikre sig om, at man har meget travlt.

Derfor er det som udgangspunkt et stort privilegium og anerkendelse af din status, hvis du bliver inviteret til mange møder. Du er så at sige uundværlig i alle sammenhænge og derfor er jeg også i tvivl om, hvorvidt vi overhovedet taler om et egentligt problem her. Jeg anerkender dog, at hvis der samtidig stilles krav om, at du rent faktisk laver noget, udover at sidde i møder, så kan for mange møder gå hen og blive en belastning.

Hvis det er tilfældet, består løsningen i at opstille nogle enkle regler for din mødedeltagelse. Den bedste regel, jeg kender, er: deltag kun i møder af 45 minutters varighed eller mindre.

Maksimumgrænsen på 45 minutter vil både gavne din kalender og din hjerne. Efter cirka 22 minutter begynder din hjerne sin rejse mod nedsmeltning og efter 52 minutter er den helt til rotterne. Derfor er en skoletime og en terapitime heller ikke længere end 45 minutter og derfor er det så vigtigt, at vi holder pauser i det hele taget, herunder fra møder uden den store pointe.

(2) Hvorfor er de unge mennesker, jeg har ansat, så sløve og uengagerede?

Good one, for da du selv kom ud fra universitetet eller din læreplads eller hvor du nu kommer fra, så sprudlede du af energi og virketrang. Du interesserede dig ikke for andet end at tage initiativer på arbejdspladsen og du gik altid den ekstra mil, der var nødvendig for at teamet og din leder lykkedes.

Du var fuld af gode idéer, du havde ikke behov for at tjekke Snapchat en gang i timen og du var ikke mere optaget af din #kæreste/#byture/#gaming/#AltAndet end dit arbejde. Sådan husker du din egen første tid i arbejdslivet, klart og tydeligt.

Ligesom alle andre generationer har unge mennesker hovedet fyldt med andre ting end jobbet. Det er dog ikke umuligt at tænde deres ild, hvis du gør dig lidt umage og tilbyder dem noget, der er ligeså spændende som det, der optager plads i deres bevidsthed. Du skal med andre ord tilbyde dem opgaver, som er i stand til at konkurrere med alt det andet, der kæmper om deres opmærksomhed.

Måske tænker du, det gider jeg ikke, det her er en arbejdsplads og ikke et diskotek, og det er du i din gode ret til. Men så er du også selv uden om det.

Og PS, hvis du er i den anden lejr, så undervurder dem ikke – du skal ikke lave et diskotek, sådan for real.

(3) Hvorfor er mit toptalent ikke så dygtig, som jeg troede, han var?

Indrøm det, du blev forført af hans good looks, eller også var du så imponeret over, at du fik snuppet ham fra McKinsey, at du var lige ved at falde ned af stolen, da han sagde ja til dit jobtilbud. Der var også noget virkelig veltalende over ham og så havde han en lang, videregående uddannelse, som de færreste af dine ledere for øvrigt har, så her var der for en gangs skyld noget at bygge på.

Forklaringen på talent, der ikke folder sig ud, er som regel kompleks, men det enkle svar er, at enten stimulerer miljøet ikke talentet på den rigtige måde eller også er det hele i virkeligheden varm luft og røvballemusik.

Derfor er den bedste måde at få svar på spørgsmålet at undersøge forholdet nærmere. Måske er udfordringerne i din grillbar ikke vilde nok til tidligere McKinsey folk eller også er der en grund (du ikke har opdaget endnu) til, at det store talent søgte jobbet som teamleder hos dig fremfor at blive i konsulentbranchen.

Løsningen er måske at åbne en kæde af grillbarer, så toptalentet kan blive placeret på et hovedkontor, hvor han rettelig hører hjemme, eller at erkende, at det talent, han (muligvis) besidder, har bedst af at blive udfoldet i et andet job.

(4) Hvorfor bliver medarbejderne ikke vilde af lykke, når vi når månedens salgstal?

Øh, der er andre ting, der betyder mere for dem? En af lederens væsentligste egenskaber er evnen til at forstå andre menneskers andre livsverdener. Mange taler om empati, jeg vil nøjes med at kalde det forestillingsevne.

Forestil dig, at du hedder Karin og sidder i kundeservice til 24.000 om måneden. Du, Karin, er gift med Anders og I har to børn. Anders arbejder på aftenholdet i en produktion og det er derfor Karin, der laver det meste af arbejdet i hjemmet.

Når direktøren træder op på ølkassen for at møde folkets jubel over sidste måneds salgstal, sidder Karin og tænker på, om hun kan nå at købe ind i Netto, før hun skal hente børnene. Hun er selvfølgelig glad for, at virksomheden når sine resultater, det giver hende en form for tryghed, men det er ikke noget, der som sådan angår hende. Hun er bare en del af en stor maskine.

Det, som derimod kan få Karin til at juble sammen med sine kolleger, er resultater, som hun har haft direkte indflydelse på, resultater, hvor hun kan se sit eget bidrag. I Karins tilfælde kan det være en effektiv afvikling af kundehenvendelser, tilfreds kundefeedback eller en ekstraordinær kollegial gestus.

Det er de nære ting, der betyder noget for os mennesker, og de nære ting er ikke de samme for Karin, som de er for dig.

(5) Hvorfor er der jævnligt konflikter i min ledergruppe?

Ligesom alle andre er dine ledere mennesker. Den anden del af forklaringen er dit belønningssystem.

Belønningssystemet er ofte designet på en måde, der animerer til intern konkurrence og konflikt. Konkurrence synes du garanteret er sund, og måske også til en vis grad konflikter, men når konflikterne eskalerer i et sådant omfang, at dine ledere begynder at undergrave hinanden, og dermed indirekte skader forretningen, så er målet alligevel fuldt. Det vil du helst være fri for.

Sandheden er, at hvis du belønner mennesker ud fra individuelle præstationer, vil de agere individualistisk. Bliver dine ledere belønnet for at indfri deres eget budget, er det nøjagtigt det mål, de vil forfølge, koste hvad det koste vil. De vil måske samarbejde med andre undervejs, men kun i fald samarbejdet gavner deres eget projekt. Hvis samarbejdet primært gavner den anden, vil det per default blive betragtet som spild af ressourcer.

Af samme årsag låner ledere generelt ikke folk ud til andre afdelinger, medmindre de andre afdelinger betaler for det, og af samme årsag skal der oprettes en sag i et system, hver gang nogen henvender sig til IT afdelingen for at få reset deres password eller printeren ikke virker. Hallo, makker. Vi kommer ikke og ordner din printer uden at holde regnskab med det.

Al denne interne holden hus med transaktioner og den indvortes kamp om ressourcerne gavner dybest set ikke din forretning, så undersøg, om du kan designe dine belønningssystemer på en måde, der fremmer fælles værdiskabelse.

Når alt kommer til alt, er det jo sådan set det, det går ud på.

***

De næste fem brændende spørgsmål, som handler om besværlige medarbejdere, fejlrekruttering og din egen chef, kan du læse om her.

Du er selvfølgelig også velkommen til at kontakte Point of HR hvis du har brug for en makker til at løse disse eller andre brændende spørgsmål:

pointofhr@mayadroeschler.com
+45 22 71 03 80

Point of HR - strategiprocessen

Først og fremmest skal du stille dig selv spørgsmålet: hvorfor skal vi have en HR strategi?

Er det fordi, I ser HR strategien som en afgørende forudsætning for den overordnede forretningsstrategis succes?

Er det fordi, I ser HR strategien som en køreplan for det eller de kommende års HR aktiviteter?

Eller er det fordi, I ser HR strategien som en værdibaseret hensigtserklæring om, hvordan vi arbejder med den menneskelige kapital i virksomheden?

Svaret kan sagtens ligge udspændt mellem flere muligheder, men svaret skal under alle omstændigheder være afklaret, før I går i gang, fordi det afspejler, hvad I egentlig forventer, at en HR strategi skal tilføre organisationen og ikke mindst: i hvilket omfang, I forventer, at en HR strategi vil påvirke resultatskabelsen.

FASE 1: Forudsætninger

Det lykkes muligvis at formulere, men næppe at eksekvere, en HR strategi, medmindre en række forudsætninger er på plads. De er:

 • Opbakning fra topledelsen
 • En lydefri HR drift
 • Ressourcer til strategiarbejdet
 • Midler til eventuelle, afledte investeringer
Opbakning fra topledelsen

Er som i alle arbejdslivets andre forhold afgørende for succes. Hvis topledelsen og meget gerne også andre ledelseslag i organisationen tror på relevansen og værdien af HR strategien, øges både råderum og eksekveringskraft.

En lydefri HR drift

Giver mandatet til at stile højere. Alle de grundlæggende HR leverancer skal drives effektivt og med høj kvalitet, før det giver mening at bygge på. Fundamentet skal være i orden, før der rejses mure og lægges tag.

Ressourcer til strategiarbejdet

Prioriteringen af strategiarbejdet skal være benhård og ofte må andre aktiviteter fravælges eller også må der tilføres ekstra, midlertidige ressourcer. For at lykkes med strategiarbejdet er det vigtigt at holde momentum.

Afledte investeringer

Typiske, afledte investeringer kan være investering i ny HR software/platforme, kompetenceudvikling af HR medarbejdere og samarbejder med eksterne leverandører.

FASE 2: Identifikation af faktorer, der påvirker forretningsstrategien

Når forudsætningerne er på plads, handler næste fase om at identificere de faktorer i de menneskelige og organisatoriske områder, som påvirker forretningsstrategiens eksekveringspotentiale, og som HR har indflydelse på.

Det vil sige, at de overordnede, strategiske mål vurderes i forhold til den eksisterende organisation og de eksisterende kompetencer. Nogle af de spørgsmål, man for eksempel kan stille sig selv, er:

 • Har vi den optimale organisering af opgaver og mennesker?
 • Har vi den nødvendige ledelseskraft?
 • Har vi de dybe kompetencer, der skal til?
 • Har vi de brede kompetencer, der skal til?
 • Er vores kultur en medspiller eller en modspiller?

HR kan gøre sig umådelig relevant ved at se de faciliterende rammer for adfærd og kompetencer i organisationen efter og adressere disse rammer i HR strategien, fordi rammerne er med til at bestemme, hvor nemt eller svært det bliver at eksekvere den overordnede forretningsstrategi. Der kan for eksempel ses på:

Det, man skal være skarp på i denne fase er, at alt ikke er lige vigtigt. Der skal vælges ligeså mange indsatsområder fra, som der vælges til, for at den samlede indsats bliver effektfuld.

FASE 3: Udvalgte indsatsområder nedbrydes til konkrete opgaver

Når man har udvalgt et antal HR indsatsområder, som i særlig grad påvirker organisationens evne til at eksekvere forretningsstrategien, omformuleres disse til konkrete opgaver.

Med afsæt i et eksempel på en overordnet, strategisk ambition om ’digital transformation af organisationen’ er her nogle forslag til, hvilke komponenter en relevant HR strategi kan bestå i:

Point of HR - indsatsområder HR strategi

 

FASE 4: Inddrag dem, det går ud over

I fase fire prioriteres de valgte indsatsområder og delaktiviteter og der tildeles ressourcer. Hermed er strategien i princippet klar til at blive formidlet til resten af organisationen og efterfølgende realiseret, men jeg har et par anbefalinger, inden det sker:

 • spørg organisationens ledere, om I har lavet en analyse, de kan genkende, og et løsningskatalog, de kan se potentialet i
 • stil organisationens medarbejdere det samme spørgsmål
 • stil spørgsmålet til leverandører, kunder, interesseorganisationer, rådgivere eller andre tætte samarbejdspartnere

Svarene vil sandsynligvis afspejle, at I skal genbesøge nogle af de tidligere faser og revidere jeres konklusioner og prioriteter, men det skal I ikke være kede af, for det giver meget mere pondus at gå ud med en strategi, der er testet end én, der ikke er.

Samtidig, og nu bliver det helt vildt, kan en HR strategiproces, hvor interessenterne inddrages, faktisk betyde, at den overordnede forretningsstrategi genovervejes – og måske endda justeres – fordi beslutningstagerne i organisationen erfarer, at der er en række betingelser for succes, man kom til at overse, da man oprindeligt formulerede sine ambitioner for fremtidens forretning.

Disse betingelser bliver nu inddraget, så alting kan få et mere realistisk forløb.

FASE 5: Og nu til den svære del

Så er der kun tilbage at få givet HR strategien en catchy overskrift, få omsat hensigter til praksis og få målt indsatsen. Det første og det sidste er forholdsvis nemt, det midterste er sværere.

På den måde adskiller en HR strategi sig ikke fra alle andre strategier.

Læs mere om HR strategi i indlægget En forretningsstrategi uden en HR strategi er kun det næstbedste valg.

****

Kontakt Point of HR, hvis du har brug for en hjælpende hånd til at udvikle din HR strategi eller til at få strategien til at leve som mere end en hensigtserklæring. Du er også velkommen til at kontakte mig, hvis du har brug for at opbygge en HR funktion fra bunden eller lave en tilbygning til den HR afdeling, du allerede har.

 

69977928 - chain reaction in business concept, businessman letting or preventing dominoes continuous toppling on rustic wooden desk

Det er ikke nogen hemmelighed, at halveringstiden på viden og færdigheder accelererer voldsomt i disse år. Sørger du ikke for at holde dine folk opdateret, og her tænker jeg ikke kun på dine ledere og specialister, så står du ret hurtigt med en medarbejderstab med kompetencer, som kun strækker til at løse opgaver af i går.

Det er et alvorligt problem, både for dig og for dem, så derfor har I en fælles interesse i at få etableret en fornuftig kadence.

To tendenser

Siden 2008 har det overordnede fokus i de fleste organisationer været at effektivisere, rationalisere og få skåret fedtet fra. Af gode grunde har investeringslysten samtidig været minimal. Nu hører vi om en generel kompetencemangel, som rammer en række brancher. Arbejdsgiverne kan simpelthen ikke få tilstrækkelig kvalificeret arbejdskraft.

Det er ikke overraskende, at det lave udbud af relevante kvalifikationer opstår på bagkant af den globale finanskrise, for ikke i nogen anden periode har man holdt så meget igen med at videreuddanne sine medarbejdere. Samtidig er den teknologiske udvikling aldrig før gået så stærkt.

Tilsammen udgør de to tendenser, den hastige teknologiske udvikling og det hastige forfald af kompetencer, en tikkende bombe under de virksomheder, der ikke mener, det er deres ansvar at udvikle deres ansatte.

Strategisk ballade

Lad os sige, at du er CEO’en og at du i samråd med bestyrelsen har besluttet, at i de næste to år skal det strategiske fokus være at løfte kundeoplevelsen fra en gennemsnitlig score på 7,8 til en gennemsnitlig score på 9,0.

Det er også besluttet, at dette mål blandt andet skal indfries gennem øget tilgængelighed og en større involvering af kundegruppen. Det vil du og din organisation fikse gennem en ny digital satsning, der blandt andet betyder en helt anden brugeroplevelse på jeres hjemmeside, udvikling af en kundeapp og en massiv investering i øget tilstedeværelse på sociale medier.

Men nu starter balladen: for hvem skal egentlig udføre, eller eksekvere, som det så smukt lyder, denne fantastiske plan?

For det første har du ikke en afdeling, der tager sig af den slags. Delelementer hører til i marketing, delelementer hører til i kundeservice, delelementer hører til i IT, delelementer hører til hos eksterne partnere, delelementer hører til i din kommunikationsafdeling.

For det andet kan du ikke samle et team på tværs, som faktisk har kompetencerne.

Din IT afdeling er mere drift end udvikling, din Company Page på Facebook poster opslag én gang om ugen, når studentermedhjælperen er der, dine kundeservicefolk er ikke vant til at besvare henvendelser skriftligt, de tager telefoner, for pokker, og i kommunikationsafdelingen skriver man artikler til hjemmesiden og intranettet, og man har under ingen omstændigheder tænkt sig at sidde og like kommentarer til de tweets, man (blev tvunget til at) sende i arbejdstiden, klokken otte om aftenen.

Hvad gør du?

Du ringer til din HR afdeling og beder om en løsning.

Du er på røven

HR’s svar er, at du ikke kommer til at eksekvere din strategi, medmindre der bliver investeret i udvikling af medarbejderne.

Omfanget af den investering afhænger naturligvis af, om ingen har været på kursus eller efteruddannelse, siden Office 95 blev lanceret, eller om der har været en løbende tilpasning af kompetenceparken. Omfanget afhænger også af, hvor parat din organisation er til at samarbejde.

Derfor kan du risikere at være helt på røven eller kun en lille smule på skideren. Det ved kun du.

Men dette gælder:

 • Du kommer IKKE til at eksekvere hverken denne eller andre forretningsstrategier uden at have de nødvendige ressourcer og kompetencer.
 • Kompetence er ikke kun den strengt faglige kompetence (kan nogen finde ud af at designe en kundeapp?), men også den organisatoriske kompetence til at udleve strategier, som går på tværs af både siloer og indre/ydre grænser.

I det ovennævnte tilfælde, hvor du er CEO’en, er problemet ikke kun, at du ikke har nogen til at besvare tweets om aftenen, problemet er også, at alle de skønne mennesker, du har ansat, ikke er vant til at arbejde sammen om et fælles mål.

Lyder det mærkeligt? Er det ikke ALTID fælles mål, man samarbejder om, når man er i den samme organisation?

Nej, det er det ikke. Man samarbejder indenfor sin afdeling om at fremstå så lydefri og kompetent og sej som overhovedet muligt udadtil, hvor ’udadtil’ her betyder ens organisation.

Løsningen

Løsningen er enkel. Hvis ikke du allerede har oplysningerne i dit HR system, starter du med at stille dig op på en ølkasse og spørge ALLE dine medarbejdere:

 • Har vi nogen, der har over 2.000 followers på Twitter?
 • Har vi nogen med stor indlevelsesevne?
 • Har vi nogen, der koder i deres fritid?
 • Har vi nogen, der elsker at chatte på Messenger, Snapchat eller WhatsApp?
 • Har vi nogen, der kender vores kunder?

Og en milliard andre spørgsmål. Du bombarderer simpelthen dine medarbejdere med spørgsmål, som alle sammen handler om strategi oversat til viden og adfærd, og du skal ikke være arrogant, hvis det viser sig, at det er piccolinen, der er Twitter-konge og kantinedamen, der har en indlevelsesevne, der er helt over the top. For dem har du brug for i dit kommende team, dit strategieksekveringsteam.

Derudover består dit team af repræsentanter fra de tidligere nævnte afdelinger og af eksperter udefra. Piccolinen og kantinedamen kommer på en vild læringsrejse, men det gør de andre så sandelig også, for nu skal de i gang med at lære af hinanden og de skal lære at samarbejde på tværs af faglige skel og institutionelle grænser.

Det er heller ikke umuligt, at kundeservicefolkene skal på et internt kursus i skriftlig kommunikation; at du skal have din egen IT udvikler, som kan give drengene udefra lidt modspil; og at du skal finde et par B-mennesker eller nogle småbørnsforældre i din organisation, som forstår de forskellige platforme, og som synes det er fedt at gå hjem klokken to hver dag til gengæld for at sidde et par timer om aftenen, når børnene er lagt i seng, og besvare kundehenvendelser.

Bom! Sværere er det ikke!

Men det kræver, at du giver slip, det kræver, at du lader sin organisation vokse sig stærkere sammen og det kræver et konstant læringsfokus.

Strategisk kompetenceudvikling

Strategisk kompetenceudvikling er ikke kun et spørgsmål, men det er det også, om at sørge for, at organisationens medlemmer på et ethvert givent tidspunkt OMTRENT (man kan ikke forudsige alt) har de nødvendige kompetencer og færdigheder til næste niveau.

Nej, strategisk kompetenceudvikling er endnu mere et spørgsmål om, hvorvidt organisationen bliver holdt i et konstant jerngreb af læring.

Strategisk kompetenceudvikling handler om at holde organisationen i et konstant jerngreb af læring. Click to Tweet

Ord som ’kursus’ og ’efteruddannelse’ bruges ofte i sammenhæng med kompetenceudvikling, men ord som ’oplæring’ og ’samarbejde’ er ligeså vigtige – hvis ikke vigtigere.

Oplæring er måske et gammeldags ord, men hvis vi udvider det til mentoring og buddy-ordninger, så er der, og det garanterer jeg, en stor skjult skat gemt i de fleste organisationer.

Strategisk kompetenceudvikling har mange definitioner. Min er, at indsatsen skal være afledt af:

 • virksomhedens værdigrundlag
 • den aktuelle strategi
 • det lange lys (det, vi forestiller os hinsides den aktuelle strategi)

I nogenlunde den rækkefølge, for det er det, vi kan kapere.

Det betyder også, at:

 • man IKKE kan bruge det samme MUS skema år ud og år ind, hvis det er noget sådant, man bruger som udgangspunkt for beslutninger om kompetenceudvikling – medmindre, selvfølgelig, man kører den samme strategi i årevis og der ikke sker noget i omgivelserne.
 • alle ledere og medarbejdere SKAL kende både grundlaget (hvorfor er vi her?), værdierne (hvordan vil vi være?) og målene (hvad vil vi opnå?). Det må ikke holdes hemmeligt.
 • alle ledere og medarbejdere VED, at deres største og fineste opgave er at byde ind på metoden (hvordan vil vi gøre det – være dem, vi vil være, og nå de mål, vi vil nå?).

Selvom det måske lyder underligt, så står disse ting ikke soleklart alle steder, men det skal de, hvis man vil arbejde strategisk med sin udviklingsindsats.

Gevinsten er, at man får den kompetente medarbejderstab, man har fortjent.

En medarbejderstab, som kan eksekvere den ene strategi efter den anden.

bridge-1385938_1920

Kontakt Point of HR hvis du kan se fornuften i det og ønsker en samlet kompetenceudviklingsstrategi, en hjælpende hånd til at komme i gang eller et delelement som en mentorordning eller en kortlægning af jeres nuværende kompetencebank.

Du er velkommen til at skrive til mayadroeschler@pointofhr.com eller ringe på +45 22 71 03 80.

christmas-presents

For dig som leder er der én bestemt julegave, du kan give dine medarbejdere, som er bedre end både en ulden plaid og tre flasker rødvin, og det er kommunikationsgaven.

Stort set alle medarbejdere ønsker mere information, flere samtaler og mere feedback fra deres leder. De ønsker sig måske også en ny plaid, men den kan de få af andre end dig. De kan derimod ikke få deres leders opmærksomhed i en pakke under træet juleaften med et til-og-fra skilt fra farmor.

Den gave kan de kun få af dig.

Sig det

Der er én ting, de fleste af dine kunder og de fleste af dine medarbejdere har til fælles, og det er, at de bliver frustrerede, utrygge eller negative, hvis ikke du giver dem opmærksomhed og kommunikerer med dem.

Det opfattes som nederen af både kunder og medarbejdere, hvis ikke du informerer dem om ændringer i det, I aftalte, da I etablerede jeres relation eller fornyede den sidste gang.

Jeg bestilte for nylig nogle varer på internettet, og nej, det er heldigvis ikke julegaver, for i dag fik jeg en e-mail fra leverandøren om, at det ene af produkterne ikke er på lager (selvom det fremgik af hjemmesiden, da jeg afgav min ordre, at det var det), men at de vil gøre deres yderste for at skaffe produktet hjem. Det er godt nok, jeg er tilfreds, for nu er jeg oplyst og jeg ved, at de arbejder for min sag.

Det samme gælder dine medarbejdere. Du ønsker selvfølgelig ikke at være en nederen chef, men det kan godt opfattes derhenad, når du:

 • lige glemmer at sige, at varen er forsinket
 • bare ikke har tid til at sige, at varen er forsinket
 • bevidst undlader at sige, at varen er forsinket, fordi du vurderer, at det ikke er hensigtsmæssigt at give en mindre afvigelse SÅ meget opmærksomhed – med efterfølgende risiko for ævl og kævl om petitesser

Det betyder måske noget

I alle de år jeg har været med til at lave klimaundersøgelser i organisationer er der to forhold, som får kritik af medarbejderne:

 • IT afdelingens serviceniveau/udstyr/tilbud
 • Ledelseskommunikationen i virksomheden

Et forældet IT tilbud giver anledning til rullen med øjnene og trækken på skuldrene, men det giver trods alt ikke anledning til den oplevelse af afmagt og utryghed, der følger af at blive forholdt vigtig information, uanset om informationens betydning er at sammenligne med en forsinket vare eller på linje med noget, der er langt mere afgørende for den enkelte medarbejders fremtid.

Og det kan i øvrigt ofte være vanskeligt at afgøre. Mens de fleste medarbejdere vil reagere på et opkøb (forudsigelige reaktioner), vil nogle være ligeglade med, at blyanterne udskiftes med skrivemaskiner, mens andre vil føle sig alvorligt truet (uforudsigelige reaktioner).

Derfor skal man som leder lade være med at antage, at fordi forandringen ikke betyder det store for én selv, så betyder den heller ikke noget for andre.

Helt andet end du tror

Dilemmaet for mange ledere er ofte, ’hvor meget man skal fortælle’, og det gælder både i forudsigelige og uforudsigelige situationer. På den ene side ønsker de fleste ledere at være ærlige, på den anden side ønsker mange ledere at skærme deres medarbejdere mod livets barske realiteter, så længe de overhovedet kan.

Leder: ’Hej Kurt, vi overvejer at købe et par skrivemaskiner [det er løgn, vi har truffet beslutningen], og du skriver jo rigtig pænt med blyant, men du vil blive oplært i brugen af skrivemaskiner. Målet med investeringen er at frigive ressourcer til mere værdiskabende aktiviteter [bare han ikke spørger mig om, hvad det egentlig betyder].’

Kurt: ’Men jeg er jo god til blyanter [her er jeg hjemme, her er jeg tryg], hvordan kan du vide, at jeg også vil blive god til skrivemaskiner [jeg vil virkelig gerne have din forsikring]?’

Leder: ’Jamen, når jeg ser din omhu med blyanten [du er alt for optaget af det der], er jeg sikker på, at du kommer til at brillere foran skrivemaskinen [næppe sandsynligt].’

Kurt: ’Måske kan jeg ikke finde ud af det [det strammer til over brystet og jeg har brug for dig nu]?’

Leder: ’Ved du hvad, du vil blive tilbudt et kursus [som om man lærer at køre bil af at tage et kørekort], og så kommer det til at gå helt fint [det er jeg ikke så sikker på].’

Hvad skal man gøre? Som leder kan man jo ikke sætte sig ned og sige til Kurt, at han – eller nogle af hans kolleger – måske bliver overflødige lige om lidt. For Kurt skal være produktiv til det sidste. Han skal være begejstret. Han skal være engageret.

Til gengæld kommer lederen til at fremstå som utroværdig og måske ovenikøbet lusket den dag, hvor Kurt og fem af hans kolleger bliver fyret. Selvom afskedigelserne er helt saglige og fornuftige, fordi bedre teknologi har muliggjort reduktion af lønomkostningerne, er det meget vanskeligt for lederen at bevare teamets tillid, fordi han sagde noget helt andet til Kurt i den foregående samtale.

I stedet for rygmarvssamtalen bør lederen derfor overveje at sige til Kurt:

’Helt ærligt, jeg ved ikke meget mere end, du gør. Jeg ved, at det får konsekvenser, at vi køber skrivemaskiner, men jeg har ikke overblik over det endnu. Jeg synes derfor, at du skal gå i gang med et skrivemaskinekursus allerede nu. Og så synes jeg, at vi skal snakke om, hvad du ellers er god til, bortset fra at skrive pænt med en blyant. For du skal nok satse på nogle af dine andre talenter i fremtiden.’

Det ville være et ærligt svar, og det ville også være et omsorgsfuldt og respektfuldt svar. Et sådant svar ville uden tvivl ryste Kurt i situationen, men det ville give ham langt bedre muligheder for at forberede sig på fremtiden end et afskedigelsesbrev seks måneder efter indkøbet af den nye skrivemaskinepark.

Og de vil gerne vide, hvad du egentlig mener

Kommunikationen skal ikke kun flyde under større forandringsprocesser. Den skal flyde altid.

Som leder er det din forbandede pligt at holde dine medarbejdere løbende underrettet om ledelsesbeslutninger og forhold i ledergruppen, nye kolleger i virksomheden, nye procedurer og politikker, sociale arrangementer og faglige events, besøg af eksterne partnere, nye ordrer og aftaler, igangværende forhandlinger, virksomhedens økonomiske udvikling, strategien og eksekveringen af den, kundernes oplevelse af virksomhedens produkter og services, succeserne og fiaskoerne.

Og så skal du selvfølgelig tale med dem om dem.

Du skal ikke være dine medarbejderes ven, du skal ikke være deres far eller mor og du skal ikke overskride deres grænser, men du skal tale med dem, når DE har brug for det og ikke kun, når DU har brug for det. Den fejl, mange ledere begår, er at opfatte deres medarbejdere som en ensartet gruppe. Derfor har vi for eksempel et MUS system, hvor alle skal igennem en eller flere årlige samtaler af x minutters varighed og med skemalagte spørgsmål.

Men lad mig løfte sløret for en hemmelighed: dine medarbejdere er forskellige. Derfor kan nogle af dem ikke få nok samtale og interaktion og anerkendelse fra dig, mens andre behøver et minimum og endnu andre svajer ud til den ene eller den anden side af spektret, alt efter dagsformen.

Du bliver altså nødt til at tilpasse din kommunikation til hver enkelt medarbejders behov. Alle skal selvfølgelig have de samme, generelle informationer om virksomheden og organisationen, men derudover skal din kommunikation være differentieret og justeret i forhold til mangfoldigheden af behov derude.

Gave er indeholdt i ordet opgave, og det ER en stor opgave, men det er samtidig en af de bedste gaver, du kan give dine medarbejdere i år. Gem rødvinen til sommerfesten og kom i gang med at tale med dine medarbejdere. I kommunikationen skabes grundlaget for kulturen, for samarbejdet og for ejerskabet for virksomhedens mål.

Sig det – Det betyder måske noget – Helt andet end du tror – Og de vil gerne vide, hvad du egentlig mener

Glædelig jul til alle ledere og til alle, der har en leder.

Når man kommer rundt i organisationer, møder man fra tid til anden et team i mistrivsel.

Kimet til mistrivsel kan opstå forskellige steder. Måske er der kommet nye kolleger ind i teamet, måske er der opstået en dårlig dynamik over tid, måske er der kommet en ny leder til teamet, måske er teamet blevet downsizet en tand for meget, måske har forandringstoget kørt for stærkt i for lang en periode.

Men én ting er sikker: mistrivsel har altid noget med lederen at gøre, enten direkte eller indirekte.

Ud over at det naturligvis er synd for det dysfunktionelle team at arbejde i et miljø, som er usundt og kontraproduktivt, er det også synd for resten af organisationen.

Har du nogensinde prøvet at komme ind i en IT afdeling, hvor galden hang i persiennerne? Har du prøvet at komme ind i en indkøbsafdeling, hvor folk råbte ind i telefonerne for at overdøve hinanden? Har du prøvet at bede om hjælp i en HR afdeling, hvor blikkene var en millimeter fra at slå dig ihjel på stedet?

Hvis du har, så ved du, hvad jeg mener.

Manglende trivsel takles ofte med handling

Det, der ofte sker, er, at lederen tager arbejdsmiljøet og ’tonen’ op på fælles afdelingsmøder og måske tager han eller hun også 1:1 samtaler med de enkelte teammedlemmer og hvis intet af dette virker, bliver der ringet efter en arbejdspsykolog, som laver anerkendende gruppeøvelser, hvor man skal sige noget pænt om hinanden.

Og det er alt sammen godt og fint, men det er som regel ikke tilstrækkeligt. For ligeså lang tid, det har taget for tingene at køre af sporet, ligeså lang tid tager det at genopbygge tilliden og samarbejdet. Der skal derfor en langvarig, tålmodig og respektfuld indsats til og man skal ikke være bange for at tage radikale midler i brug, såsom at omplacere folk, splitte teamet op rent fysisk eller ændre opgavefordelingen.

Men før man gør alt det, skal man lytte.

Lytning er en voldsomt undervurderet aktivitet, som de færreste ledere hverken har tid til eller er trænet i. Ledere er vant til at være kloge, have meninger og træffe hurtige beslutninger og knap så vant til at være uvidende, neutrale og afventende. Knap så vant til at give plads til stemmerne nedefra.

For meget forskellighed

Mange konflikter i teams opstår, fordi folk er forskellige.

Vi er vilde med diversitet for tiden, og det er jeg helt med på, hvad angår ydre, tilfældige kendetegn som køn, alder og etnicitet, men det er straks en anden og mere kompleks sag, når det kommer til motivation, arbejdsstil og adfærdspræferencer, altså de dybere diversitetsmarkører.

Det, som ofte sker i dysfunktionelle teams, er, at et eller flere teammedlemmer har en adfærd, som afviger fra flokkens kodeks (intern konflikt) eller organisationens/kundernes forventninger (konflikt vendt mod omgivelserne), og at denne adfærd samtidig understøttes af en eller flere negative betingelser, såsom svag ledelse eller et uhensigtsmæssigt, fysisk arbejdsmiljø.

Konfliktudløsere

En svag eller fraværende leder resulterer ofte i, at teamet konstituerer sig selv, så at sige, og i mange tilfælde går det godt, men i enkelte tilfælde går det galt, fordi den eller de, der tager det uformelle lederskab, ikke har gruppens opbakning.

Andre typer adfærd, der kan afstedkomme konflikter i teams, er typisk ineffektive/dovne kolleger, manglende kompetencer hos kollegerne, støjende adfærd, hyppigt fravær og private gøremål.

Nogle af disse konfliktudløsere er der en helt simpel løsning på: indret arbejdsmiljøet, så man ikke kan monitorere hinanden og så man så vidt muligt undgår at blive generet af hinandens menneskelighed.

Det er forbavsende så mange mennesker, der har ondt over, at kollegaen går tidligt (igen) eller er på Facebook (igen). Og det er forbavsende så få, der forstår, at det handler om resultater og ikke om at sidde og brænde timer af eller have den rigtige skabelon på skærmen, når andre kommer forbi. For at genskabe fokus på det væsentlige, kan man i en periode placere folk på en måde, så kollegerne ikke kan overvåge hinandens skærme og i øvrigt melde ud – og ikke mindst vise i sin egen lederadfærd – at det er helt i tråd med virksomhedens værdier, at der er perioder i livet, hvor man har brug for fleksibilitet i arbejdslivet.

Manglende effektivitet og/eller kompetencer blandt et eller flere teammedlemmer er imidlertid en anden sag og en ledelsesopgave, der skal tages alvorligt. Der er ikke noget mere frustrerende for teammedlemmer end at skulle dække over en inkompetent kollega. De fleste af os gør det til et vist punkt, men på et eller andet tidspunkt – og det er som regel, når det begynder at påvirke vores evne til at løse vores egne opgaver – bliver det en stor frustration.

De ledere, som er blinde for deres medarbejderes reelle kompetencer og resultater, gør sig selv og deres team en kæmpe bjørnetjeneste ved ikke at adressere problemet. I disse situationer skal der tages fat om nældens rod og ikke hældes politikker ud over alle.

Fra mistrivsel til trivsel – step by step

Hvis den eller de udløsende faktorer til mistrivslen er svære at afdække eller tale om, kan denne step by step guide være en hjælp:

1.  Okay-hed
Start forfra med at lære hinanden at kende. Et assessment værktøj kan bruges til at skabe et nyt, fælles sprog i teamet og give dialogen en forholdsvis ufarlig platform, fordi den ikke længere er ladet med gamle mærkater. Der er forskel på at opleve en kollega som detaljeorienteret fremfor pedantisk eller opmærksomhedskrævende fremfor udadvendt. Når teamet præsenteres for, hvor forskellige – men også spændende – de hver især er, opstår grundlaget for en ny forståelse af hinanden, en ny okay-hed.

2. Sociale spilleregler
Dernæst laver man fælles spilleregler. Er det i orden at forlade sin plads for at ryge fire gange om dagen? Er det i orden at sidde med kæmpe hørebøffer på for at lukke omgivelserne ude? Er det i orden at spise makrelmadder ved computeren? Er det i orden, at lederen aldrig er med til fredagsbar?

3. Faglige spilleregler
I samarbejde mellem lederen og teamet vurderes opgavefordelingen. Er opgaverne overhovedet rigtigt fordelt? Er det en fair fordelingsmodel, at alle skal have det samme antal kedelige opgaver eller skal fordelingsnøglen være en anden? Er det i orden, at dem, der har været der længst, har de mest spændende opgaver, alene på grund af deres anciennitet? Man kan med fordel bringe både assessmenten fra punkt 1 og de individuelle samtaler med ind i denne del af processen.

4. Fysisk placering
Endelig genovervejes teamets fysiske placering, både i forhold til de omkringliggende afdelinger og i forhold til, hvordan man er placeret internt i teamet. Er det tilfældigt, at man sidder, som man sidder, eller er der tænkt over det? Er der teammedlemmer, der sidder i hver sin ende af lokalet, men som har meget samarbejde og som derfor forstyrrer de andre, fordi de fører samtaler henover hovedet på alle andre? Er det muligt at etablere stillezoner? Er der områder, hvor man kan føre fortrolige samtaler uden andres indblanding?

5. Lederens opgave
Til slut skal lederen på banen og være nærværende i og med sit team. Lederen skal påtage sig ansvaret for processen og signalere, at han eller hun virkelig mener det. Og lederen skal fremfor alt være vedholdende og tålmodig. Adfærd ændrer sig ikke på en dag eller en uge, men over længere tid. Derfor er det afgørende for succes, at lederen fastholder spillereglerne, løbende ser på opgavefordelingen, jævnligt giver teammedlemmerne ordentlig feedback og ikke mindst fejrer de positive vibrationer henad vejen.

Gevinsten?

Et team i trivsel med maksimal produktivitet og tilfredse kunder. Et team, som påvirker hele organisationen positivt, fordi man har lyst til at interagere og samarbejde med dem.

***

Hvis du også har fået lyst til at arbejde med dit team, så kontakt Point of HR for råd og vejledning i processen eller del indlægget med nogen, der kunne have glæde af at læse det.

team